یک تجربه از کتاب شناخت اساطیر ایران

 #کتابهای_من

عنوان کتاب: شناخت اساطیر ایران

ارسال عکس و معرفی کتاب: هانیه کیانی

 اسطوره ها آئینه هایی هستند که تصویرهایی را از ورای هزاره ها منعکس میکنند و آنجا که تاریخ و باستانشناسی خاموش می مانند اسطوره ها به سخن در می آیند و فرهنگ آدمیان را از دوردست ها به زمان ما می آورند و افکار بلند و منطق گسترده مردمانی ناشناخته ولی اندیشمند را در دسترس ما می گذارند.اساطیر ایران باستان در این دنیای پر رمز و راز جایی والا دارد و شناخت آن رهنمون ما در شناخت فرهنگ غنی و پرارزش این سرزمین است و کتاب شناخت اساطیر ایران تالیف هینلز مجموعه جامع و ساده ای از این اسطوره ها را در اختیار ما میگذارد.

_از پیشگفتار مترجمان کتاب_

بارگذاری...
بارگذاری...