یک تجربه از کتاب اینستالوژی

 #کتابهای_من

عنوان کتاب: اینستالوژی 

ارسال عکس و معرفی کتاب: محمد متین سلمانی

 بالاخره کتاب اینستالوژی امروز منتشر شد؛ شاید اندازه من نباشد که اولین کتاب اینستاگرامی را نوشته باشم؛ اما به هرحال چون تا به حال کتابی مبتنی بر اینستاگرام و روح جدیدی که دارد به فارسی منتشر نشده ، این می شود اولی، نشر آرما هم که ناشر تمیز و دقیق و مرتبیست ، منت گذاشته و کتاب را یک ماهه منتشر کرده ، از آن مهم تر وزارت محترم ارشاد یک هفته ای به کتاب مجوز داده؛ همه اینها لطف آنهاست و کار هرچه بدی دارد مال من است. این بود کلامی از نویسنده کتاب

 

بارگذاری...
بارگذاری...