یک تجربه از کتاب دختران خوب به بهشت میروند دختران بد به همه جا

 #کتابهای_من

عنوان کتاب: دختران خوب به بهشت میروند دختران بد به همه جا

ارسال عکس و معرفی کتاب:  فریناز قربانعلی زاده

من همیشه دوست دارم دلم که گرفت ،درِ اتاقم را ببندم ، لاک زرشکیم را بزنم ، با موهایم بازی کنم، دمنوشم را بنوشم و کتابم را بخوانم....! این تنها حالتی از زندگیم است که باعث میشود برای چند دقیقه هم که شده فکر و خیال های جوانیَم را کنار بگذرام و سبک باشم....

 

بارگذاری...
بارگذاری...