خدمات فرهنگی و معنوی محیط زیست

 

مؤسسۀ مطالعاتی «رویش دیگر» برگزار می‌کند:

چند بار در ماه به کنار زاینده رود می رویم؟ چند روزیکبار به پارک محلۀ خود سر می زنیم و چه مدت طول می کشد که برای لذت بردن دوباره از پارک کوهستانی صفه به آنجا برویم! اساسا چرا به دیدن این مکانها میرویم حال آنکه هرگز برای دیدن کارخانۀ ذوب آهن آهنگ سفر نمی کنیم حتی اگر اجازۀ بازدید از آن را داشته باشیم؟ احتمالا هیچ¬یک از ما در روزهای خشکی زاینده رود چندان تمایلی به رفتن به پارکهای ساحلی آن نداریم لیکن بازشدن زاینده رود پس از مدتها چنان شور و حالی در ما برمی انگیزد که در روزهای ابتدایی زنده شدنش، پرترافیک ترین روزهای سال را در جاده های منتهی به زنده رود رقم می زنیم و صد البته که از فرط شوق وجب به وجبش آتش می افروزیم و ظرف چندساعت زباله دانی اش می کنیم.
اینکه اجزایی از طبیعت همچون کوه، رودخانه و جنگل این چنین جذابیتی برای ما دارد نشان از وابستگی انسان به طبیعت است آنهم طبیعت شاداب و زیبا و بانشاط نه طبیعتی بی رمق همچون زاینده رود خشکیده. نشان دارد از اینکه رفاه طبیعت و رفاه انسانی دو اصل درهمتنیده و جدایی ناپذیرند و نابودی طبیعت شادابی و طراوت روان ما را نیز خواهد کشت. طبیعت افزون بر تمامی مزیتهای کالایی اش به ما خدمات فرهنگی و معنوی نیز عرضه می کند خدماتی همچون زیبایی و نشاط. این خدمات، ارزش های پنهان ولی لمس شدۀ محیط زیست هستند. محیط زیستی که همواره نگاهی طلبکارانه و بهره بردارانه به آن داشته ایم و در تخریبش فروگذار نبوده ایم! اینکه این خدمات فرهنگی چه هستند و ارزش آنها چیست موضوع گفتگوی ما در مؤسسه رویش دیگر است تا با هم نگاهی نو از دریچۀ فرهنگ به محیط زیست داشته باشیم.

سمینار “خدمات فرهنگی و معنوی محیط‌ زیست” در حوزۀفرهنگ و محیط‌ زیست با سخنرانی دکتر مسعود مؤمنی (دانشجوی دکتری محیط‌ زیست و منابع) پنجشنبه ۹۳/۱۱/۲ ساعت ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.
هزینه این سمینار ۵هزار تومان می باشد.

 

بارگذاری...
بارگذاری...