جلسه‌ی سوم امر عادی و روزمره

 

جلسه‌ی سوم امر عادی و روزمره؛ با توجه به دل‌مشغولی‌های مشترک:
نشستی در معرفیِ مجله‌ی «روایت (روایت‌هایی دیگر از حال و روز ما)» و گفتاری در جستار و جستارنویسی با حضورِ تحریریه‌ی مجله
زمان: پنج‌شنبه 31 تیر

بارگذاری...
بارگذاری...